×•×™×˜×¨×™× ×” אלומיניום בלגי קשתי אלום קריסטל                                7 שנות אחריות                        03-5545462  
 

דף הבית >> תעודת אחריות
 

7 שנות אחריות


תעודת אחריות מורחבת למוצרי אלום קריסטל

 
לקוח יקר, אנו מודים לך על שבחרת במוצרי האלומיניום של אלום קריסטל.
               
מהות האחריות
חברת אלום קריסטל אחראית כלפי הלקוח לו הוצאה תעודת אחריות זו לאיכות רכיבי המוצרים מתוצרת אלום קריסטל שהורכבו אצל הלקוח ואשר עליהם חלה אחריות אלום קריסטל לפי תעודת אחריות זו. אלום קריסטל תהא אחראית לאיכות המוצרים בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו.
אחריות אלום קריסטל הינה אך ורק לתיקון ו/או החלפה של מוצרי אלום קריסטל ואשר חובה לתקנם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו, כאשר:
במשך שנתיים מגמר התקנת המוצרים בבית הלקוח(להלן: "תקופת האחריות הבסיסית") יבוצע התיקון בלא תמורה.
במשך חמש שנים מתום תקופת האחריות הבסיסית(להלן: "תקופת האחריות הנוספת") יבוצע התיקון תמורת תשלום השתתפות עצמית בעלות התיקון על ידי הלקוח בסכום של 350 שקל (לא כולל מע"מ). אלום קריסטל תהא רשאית לעדכן את הסכום האמור מעת לעת בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן והסכום המעודכן שיפורסם באתר "אלום קריסטל" יבוא במקום הסכום הנקוב לעיל. במקרה בו חלק מסויים או גוון מסויים לגביהם חלה האחריות על פי תעודה זו אינם מצויים במלאי ו/או יצאו משימוש, רשאית אלום קריסטל לבצע את התיקון באמצעות מוצר/גוון דומה (אך לא זהה) לזה המקורי.

תנאי מימוש האחריות ע"י הלקוח
האחריות על פי תעודת אחריות זו הינה כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית מס שהונפקה על ידי אלום קריסטל כוללת פירוט של מוצרי אלום קריסטל שהותקנו אצל הלקוח, ובלבד ששם הלקוח בחשבונית זהה לשם בתעודת האחריות זו. האחריות איננה ניתנת להעברה לצד שלישי. לכל פנייה מכוח תעודת האחריות, חובה לצרף עותק של הזמנת העבודה שנחתם בין הלקוח לבין אלום קריסטל ושל החשבוניות שהוצאו בגין כל התשלומים ששילם הלקוח לאלום קריסטל. מימוש האחריות מותנה בהצגת המסמכים הנ"ל ובתשלום מלוא התמורה (לא רק חשבוניות וכן גם קבלות) עבור המוצרים אליהם מתייחסת תעודת אחריות זו. לצורך תיאום קבלת שירות במקרה של פגם אשר קיימת לגביו אחריות על-פי תעודה זו, על לקוח לפנות לאלום קריסטל. הקביעה לגבי קיומו של פגם במוצרי אלום קריסטל או לגבי זכאות הלקוח לתיקונו על פי תעודת אחריות זו תיעשה לאחר בדיקה של נציג אלום קריסטל ועל פי שיקול דעתה של אלום קריסטל.

הגבלת האחריות
אחריותה של אלום קריסטל הינה מוגבלת כמפורט להלן: במקרה של פגם כלשהו שאלום קריסטל אחראית לו, תהיה אלום קריסטל מחוייבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי אלום קריסטל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו/או לתשלום כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד. התריס היחיד לגביו ניתנת אחריות אלום קריסטל לתקופה של שבע שנים (בהתאם לתנאי תעודת האחריות) הוא תריס משוך. לגבי תריס מוקצף ניתנת אחריות לתקופה של שנתיים בלבד.

פטורים וסייגים
אלום קריסטל אינה אחראית לכל ליקוי, פגם ו/או נזק (להלן ביחד: "נזק") החורגים מהיקף אחרויתה כאמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור ובנוסף לו, אלום קריסטל לא תהיה אחראית לכל נזק מן הסוגים המפורטים להלן ואחרויתה תהא כפופה לסייגים המפורטים להלן: נזק שנגרם מן המוצרים ו/או התקנתם ו/או שימוש בהם ללקוח ו/או לבני ביתו ו/או לצד שלישי כלשהו. בלאי טבעי וסביר של רכיבי אלום קריסטל, לרבות של חלקי פלסטיק, גומי, רשתות או רצועות תריס.
האחריות לגבי מוצרי הזכוכית לא תחול ביחס לתופעות עיבוי למיניהן ו/או סדק או שבר או שריטות חיצוניות של זכוכית, וכל נזק שנגרם בקשר לכך.
באשר לשינוי או פגם בגוון הצבע וציפוי פרופילי אלומיניום, אחריות אלום קריסטל לא תחול על שינויים ופגמים אשר (א) נובעים מבלאי טבעי. (ב)  תואמים את אמות המידה הנדרשות לפי התקינה המקובלת. או (ג) נובעים מתנאים סביבתיים ייחודיים או מגורם חיצוני.
נזק שנגרם עקב שימוש בלתי סביר ובלתי נאות במוצר, שימוש במוצר בניגוד להוראות היצרן או שלא בהתאם למפרט היצרן (כגון הנחת חפץ המונע ירידה תקינה ומלאה של תריס גלילה), שימוש שאינו השימוש לו נועד המוצר, שימוש בכלים ו/או חומרים העלולים לגרום נזק למוצר ו/או הפעלת מוצר בעת שהוא אינו תקין, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אלום קריסטל.
נזק שנגרם על ידי אדם או על ידי אירוע או גורם חיצוני, לרבות כוח עליון, חבלה, פריצה, שריפה, הצפה, שיטפון, תקלות בהזנת חשמל ו/או במפסקי חשמל, פגיעת ברק, נזקי מלחמה ו/או פעולת איבה, נזקי מזג אויר חריג, רשלנות, הזנחה ורטיבות.
נזק שתיקונו מצריך שימוש במנוף או אמצעי הנפה אחר. נזק למוצר אחר העובד ו/או מופעל בצירוף למוצר/י אלום קריסטל, ללא קשר למקור הנזק. נזק אשר פנייה לגביו תגיע לאלום קריסטל, בכתב, לאחר תום תקופת האחריות הנוספת.

פרטי הלקוח
שם מלא: 
טלפון נייד:
כתובת:
דוא"ל:

כתובת וסוג המבנה בו הותקנו מוצרי האלומיניום
סוג המבנה:
כתובת:
יישוב:
תאריך גמר ההתקנה:

תאריך תחילת תקופת האחריות
תעודת אחריות זו בתוקף החל מתאריך:

בכבוד רב, בוריס מושב - מנהל מכירות .
 
אלום קריסטל רח. המלאכה 23 פינת הצורף חולון, טל: 03-5545462.  
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד

מונה:

תאריך ושעה
 

 תקנון החנות         תנאי שימוש באתר         מפת האתר       פורום אלומיניום
 
דואר אלקטרוני: borisov48@gmail.com
כתובת המפעל :
רח. המלאכה 23 פינת הצורף חולון


טל: 03-5545462 מפעל 
פקס: 03-5543773

                                                                      מכירות: 0507215004 בוריס                                                            
שעות פעילות: א - ה 8:00 - 17:00 
          
לייבסיטי - בניית אתרים