ויטרינה אלומיניום בלגי קשתי אלום קריסטל                                                                                 
                  
בעלי מקצוע  |  
דף הבית >> תעודת אחריות
 
תעודת אחריות למוצרי
אלום קריסטל

 
לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת במוצרי האלומיניום של אלום קריסטל.

1. מהות האחריות
חברת אלום קריסטל אחראית כלפי הלקוח לו הוצאה תעודת אחריות זו לאיכות רכיבי המוצרים שהורכבו אצל הלקוח.
אחריות אלום קריסטל הינה אך ורק לתיקון ו/או החלפה של רכיבי המוצרים לאחר ההתקנה ואשר על אלום קריסטל חובה לתקנם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו במשך       

שנתיים מגמר התקנת המוצרים בבית הלקוח. יבוצע התיקון בלא תמורה.

2 .תנאי מימוש האחריות ע”י הלקוח
האחריות על-פי תעודת אחריות זו הינה כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית מס שהונפקה על ידי אלום קריסטל וכוללת פירוט של מוצרים שהותקנו אצל הלקוח, ובלבד ששם הלקוח בחשבונית זהה לשם המפורט בסעיף 5( להלן - ”החשבונית”(. האחריות איננה ניתנת להעברה לצד שלישי.
לכל פנייה מכוח תעודת האחריות, חובה לצרף חשבונית מס/קבלה, מימוש האחריות מותנה בהצגת המסמכים הנ"ל ובתשלום מלוא התמורה עבור המוצרים אליהם מתייחסת תעודת אחריות זו.
לצורך תיאום קבלת שירות במקרה של פגם אשר קיימת לגביו אחריות על-פי תעודה זו, על הלקוח לפנות לאלום קריסטל בכתב.
הקביעה לגבי קיומו של פגם ברכיבי המוצרים או לגבי זכאות הלקוח לתיקונו על פי תעודת אחריות זו תיעשה לאחר בדיקה של נציג אלום קריסטל ועל פי שיקול דעתה של אלום קריסטל.


3 .הגבלת האחריות
אחריותה של אלום קריסטל הינה מוגבלת כמפורט להלן:
במקרה של פגם כלשהו שאלום קריסטל אחראית לו, תהיה אלום קריסטל מחוייבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי אלום קריסטל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו/ או לתשלום כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם.
תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.


4 .פטורים וסייגים
אלום קריסטל אינה אחראית לכל ליקוי, פגם ו/או נזק )להלן ביחד: "נזק"( החורגים מהיקף אחריותה כאמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור ובנוסף לו, אלום קריסטל לא תהיה אחראית לכל נזק מן הסוגים המפורטים להלן ואחריותה תהא כפופה לסייגים המפורטים להלן:
נזק שנגרם מן המוצרים ו/או התקנתם ו/או השימוש בהם ללקוח ו/או לבני ביתו ו/או לצד שלישי כלשהו.
בלאי טבעי וסביר של רכיבי אלום קריסטל, לרבות של חלקי פלסטיק, גומי, רשתות או רצועות תריס.
האחריות לגבי מוצרי הזכוכית לא תחול ביחס לתופעות עיבוי למיניהן ו/או סדק או שבר או שריטות חיצוניות של זכוכית, וכל נזק שנגרם בקשר לכך.
באשר לשינוי או פגם בגוון הצבע וציפוי פרופילי אלומיניום, אחריות אלום קריסטל לא תחול על שינויים ופגמים אשר )א( נובעים מבלאי טבעי; )ב( תואמים את אמות המידה הנדרשות לפי התקינה המקובלת; או )ג( נובעים מתנאים סביבתיים ייחודיים או מגורם חיצוני.
נזק שנגרם עקב שימוש בלתי סביר ובלתי נאות במוצר, שימוש במוצר בניגוד להוראות היצרן או שלא בהתאם למפרט היצרן )כגון הנחת חפץ המונע ירידה תקינה ומלאה של תריס(, שימוש שאינו השימוש לו נועד המוצר, שימוש בכלים ו/או חומרים העלולים לגרום נזק למוצר ו/או הפעלת מוצר בעת שהוא אינו תקין, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אלום קריסטל.
נזק שנגרם ע"י אדם או על ידי אירוע או גורם חיצוני, לרבות כוח עליון, חבלה, פריצה, שריפה, הצפה, שיטפון, תקלות בהזנת חשמל ו/או במפסקי חשמל, פגיעת ברק, נזקי מלחמה ו/או פעולת איבה, נזקי מזג אויר חריג, רשלנות, הזנחה ורטיבות.
נזק שתיקונו מצריך שימוש במנוף או אמצעי הנפה אחר.
נזק שנגרם בשל או בקשר לחלקים שאינם מתוצרת אלום קריסטל.
נזק למוצר אחר העובד ו/או מופעל בצירוף למוצר/י אלום קריסטל, ללא קשר למקור הנזק.
נזק אשר פנייה לגביו תגיע לאלום קריסטל, לאחר תום תקופת האחריות.

5 .פרטי הלקוח

שם מלא:                                                                                                                 טלפון נייד:כתובת:                                                                                                                    דוא"ל:

6 .כתובת וסוג המבנה בו הותקנו מוצרי האלומיניום

סוג המבנה:                                                                                                              כתובת:


יישוב:                                                                                                                      תאריך גמר ההתקנות:

8 .תאריך תחילת תקופת האחריות

תעודת אחריות זו בתוקף החל מתאריך
אלום קריסטל

 
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד
 תקנון החנות         תנאי שימוש באתר         מפת האתר       פורום אלומיניום
 
WhatsApp: 0507215004

דואר אלקטרוני: borisov48@gmail.com
כתובת המפעל :
רח. המלאכה 23 פינת הצורף חולון


טל: 03-5545462 מפעל 
פקס: 03-5543773

                                                                      מכירות: 0507215004 בוריס                                                            
 
          
לייבסיטי - בניית אתרים